Viborg Musikforening organiserer klassiske koncerter i Viborg. Foreningen er almennyttig og non-profit.

Hvert år tilbyder Viborg Musikforening sine medlemmer og andre koncertgængere ca. 10 koncerter i Viborg.

Viborg Musikforening tilbyder både kammerkoncerter samt koncerter i stort format så som symfonikoncerter, kor- og orkesterkoncerter mm. Se undermenu under Kontakt for medlemsfordele.

Om Viborg Musikforening

Viborg Musikforenings bestyrelse
 
Formand: Henrik Holm, Sivhøjen 5, 8800 Viborg. 
Tlf.: 23 20 30 91. E-mail: hholm@live.dk 

Kasserer:Henrik Ballund, Sct. Mogensgade 31 A, 8800 Viborg. 
Tlf.: 86 62 03 85. E-mail: sishen@mail.tele.dk 

Sekretær:Jan Hupfeldt Nielsen, Mosevænget 18, 8800 Viborg. 
Tlf.: 20 15 95 05. E-mail: janhupfeldt@hotmail.com 

Ole Gad, Erik Menvedsvej 15, 8800 Viborg. 
Tlf.: 86 61 40 49. E-mail: osollare@gmail.com 

Lisbet Bøgsted Møller, Erik Menvedsvej 9, 8800 Viborg. 
Tlf.: 86 62 66 36. E-mail: lisbet.boegsted@gmail.com 

Ejner Nielsen, Bronzehøj 34B, 8800 Bruunshåb, Viborg
Tlf: 28 45 24 29. E-mail: ejner-nielsen@mail.dk

Søren Birch, Rørhøjen 8, 8800 Viborg. 
Tlf.: 98 18 44 20. E-mail: birchpost@webspeed.dk 
Vedtægter for Viborg Musikforening (Stiftet 1901)


§ 1 
Musikforeningens opgave er at fremme interessen for god musik, bl. a. ved at foranstalte to eller flere koncerter årligt ved fremragende sang- eller musikkræfter. 

§ 2 
Det årlige medlemsbidrag for et adgangskort til sæsonens koncerter fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves før sæsonens begyndelse. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte en lavere betaling for ungdomsabonnement samt til at fastsætte de nærmere betingelser for opnåelse af dette. Indmeldelsen er bindende for en sæson (september – august), og udmeldelse må for at være gyldig ske skriftligt inden 1. juli. Indmeldelse i og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til kassereren. Der udleveres medlemmerne det til abonnementet svarende antal adgangskort, som udfærdiges med navn. Foreningens regnskabsår regnes fra 1. januar til 31. december. 

§ 3 
Foreningens anliggender styres af en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kasserer. Den vælges på en årlig generalforsamling med funktionstid af 2 år, således at tre medlemmer afgår det ene år og fire medlemmer det næste år efter tur. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens beslutninger kan med bindende virkning for foreningen tages med simpel stemmeflerhed på ethvert lovligt indkaldt bestyrelsesmøde, uanset hvor mange medlemmer af bestyrelsen, der er mødte. 

§ 4 
Foreningen kan indtræde som et led af en større sammenslutning af musikforeninger. Bestyrelsen kan sende en repræsentant til de samvirkende musikforeningers fællesmøde til fremme af foreningens formål. 

§ 5 
Foreningens årlige generalforsamling holdes i hvert års januar/februar måned. Tid og sted bekendtgøres i de lokale blade med 8 dages varsel. På generalforsamlingen 

1. aflægges beretning, 
2. aflægges det den 31. december afsluttede, behørigt reviderede regnskab, 
3. vælges bestyrelse, revisor og revisorsuppleant. 
4. I øvrigt tages beslutning om sådanne forslag, som 8 dage forinden måtte være indkommet fra medlemmerne, eller som bestyrelsen måtte finde anledning til at forelægge. Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed (jvfr. dog § 8). Hvert medlem kan kun afgive en stemme. 

§ 6. 
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i løbet af 14 dage og med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling, når skriftlig begæring derom fremsættes for bestyrelsen af mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden, eller når bestyrelsen selv beslutter at afholde en sådan. 

§ 7. 
Bestyrelsesmøde indkaldes, så ofte formanden anser det for nødvendigt, eller når ter eller flere bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger dette. Kassereren opkræver medlemsbidrag, aflægger årsregnskabet og foretager alle udbetalinger. Overflødig kassebeholdning gøres frugtbringende ved at indsætte i en sparekasse. 

§ 8. 
Foreningens ophævelse kan besluttes af en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog fordres hertil af de afgivne stemmer. 

§ 9. 
Det kan på en ordinær generalforsamling besluttes ikke at afholde koncerter i et regnskabsår. I så fald udgør kontingentet for dette regnskabsår 1 kr. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 9. maj 1978.