top of page

Viborg Musikforening tilrettelægger klassiske koncerter i Viborg. Foreningen er almennyttig og non-profit.

Hvert år tilbyder Viborg Musikforening sine medlemmer og andre koncertgængere ca. 10 - 12 koncerter i Viborg.

Viborg Musikforening tilbyder både kammerkoncerter samt koncerter i stort format så som symfonikoncerter, kor- og orkesterkoncerter mm. Se undermenu under Bliv medlem for medlemsfordele.

Om Viborg Musikforening

Viborg Musikforenings bestyrelse
 
Formand: Henrik Holm, Sivhøjen 5, 8800 Viborg. 
Tlf.: 23 20 30 91. E-mail: henrikholm2022@gmail.com

Næstformand:Jan Hupfeldt Nielsen, Mosevænget 18, 8800 Viborg. Tlf.: 20 15 95 05. E-mail: janhupfeldt@hotmail.com 

Kasserer:Ejner Nielsen, Bronzehøj 34B, 8800 Bruunshåb, Viborg 
Tlf: 28 30 61 29. E-mail: ejner-nielsen@mail.dk

Lene Østergaard Jungild, Koldingvej 79, 8800 Viborg
Tlf: 21 75 36 30. E-mail: organist@soendermarkskirken.dk

Ingegerd Bogh, Kokildehøjen 6, 8800 Viborg 
Tlf.: 30 44 27 42. E-mail: ingegerd@mail.tele.dk


Peter Bæk, Thestrupvej 5, 8800 Viborg
Tlf: 50 30 85 00


Søren Birch, Rørhøjen 8, 8800 Viborg. 
Tlf.: 98 18 44 20. E-mail: birchpost@webspeed.dk 
Vedtægter for Viborg Musikforening (Stiftet 1901)

 

 

Vedtægter for Viborg Musikforening (stiftet 1901)

 

§ 1:

Musikforeningens opgave er at fremme interessen for god musik, bl.a. ved at foranstalte to eller flere koncerter årligt ved fremragende sang- eller musikkræfter.

 

§ 2:

Det årlige medlemsbidrag for et adgangskort til sæsonens koncerter fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves før sæsonens begyndelse eller i løbet af sæsonen. Kontingentet kan nedsættes, hvis indmeldelse sker efter sæsonstart. 
Der kan fastsættes et lavere kontingent for børn og unge under 25 år.
Medlemskab gælder for en sæson ad gangen og skal fornys hvert år for at være gældende.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§ 3

Stk 1
Foreningens har en bestyrelse på 7 medlemmer. Dertil 1-2 suppleanter, der deltager i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de øvrige medlemmer, dog uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på en årlig generalforsamling med funktionstid af to år, således at tre medlemmer afgår det ene år og fire medlemmer det næste år efter tur. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen udpeger selv sin formand, næstformand og kasserer blandt bestyrelsesmedlemmerne.
Bestyrelsens beslutninger kan med bindende virkning for foreningen tages med simpel stemmeflerhed på ethvert lovligt indkaldt bestyrelsesmøde, hvor der er mindst 4 medlemmer til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk 2
I særlige tilfælde kan generalforsamlingen udnævne et bestyrelsesmedlem til æresmedlem af bestyrelsen.
Et æresmedlem af bestyrelsen optager ikke en ordinær bestyrelsesplads, som der fortsat skal være syv af.

 

§ 4:

Foreningen kan indtræde som et led af en større sammenslutning af musikforeninger. Bestyrelsen kan sende en repræsentant til de samvirkende musikforeningers fællesmøde til fremme af foreningens formål.

 

§ 5

Foreningens årlige generalforsamling holdes hvert år i januar/ februar måned. Tid og sted bekendtgøres i dagspressen og på foreningens hjemmeside med mindst 8 dages varsel

På generalforsamlingen

  1. Aflægges beretning,

  2. aflægges det den 31. december afsluttede, behørigt reviderede regnskab,

  3. vælges bestyrelse, revisor og revisorsupleant.

  4. I øvrigt tages beslutning om forslag, som mindst 8 dage forinden er indkommet fra medlemmer, eller som bliver fremlagt af bestyrelsen.

Alle beslutninger tages med simpel stemmeflerhed (jvfr. dog §8). Hvert medlem kan kun afgive en stemme.

 

§ 6:

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i løbet af 14 dage og med samme varsel og på samme måde som den ordinære generalforsamling, når skriftlig begæring herom fremsættes for bestyrelsen af mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden, eller når bestyrelsen selv beslutter at afholde en sådan.

 

§ 7:

Bestyrelsesmøde indkaldes med mindst 8 dages varsel, så ofte formanden anser det for nødvendigt, eller når tre eller flere bestyrelsesmedlemmer skriftligt forlanger dette.
Kassereren opkræver medlemsbidrag, aflægger årsregnskabet og foretager alle udbetalinger. 

§ 8:

Forenings ophævelse kan besluttes af en i denne anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Dog fordres hertil 2/3 af de afgivne stemmer.


Vedtaget på generalforsamlingen den 23. januar 2020.

 

bottom of page